SINEWAVE GENERATORS PRIVATE LIMITED

Address: No.38, (Old No. 438), 4th Floor,
20th Main Road, First Block, Rajajinagar,
Bangalore – 560 010.
Telephone No. : 23130412 / 23327180 / 23326443
E-Mail :  sinewave@sinewavegenerators.com /
sinewavegenerators@gmail.com
Website: www.sinewavegenerators.com

Main Directors

K.-Praveen-Kumar

K. Praveen Kumar

Mobile: +91 98450 26794

Vishwanath.-P

Vishwanath. P

Mobile: +91 98450 29246

Senior Managers

Keshava-Naik.-M

Chandrashekar S.P.

Mobile: +91 98457 48406

Kamalaksha-Kalaya

Kamalaksha Kalaya

Mobile: +91 98455 34805

Sadashiva.-M

Suresh Shetty

Mobile: +91 98455 60630

Sadashiva-Naik

Umesh Naik

Mobile: +91 98455 34802

Umesh-Naik

Keshava Naik. M

Mobile: +91 98804 00132

Mangala.-S.-Kotian

Mangala. S. Kotian

Mobile : +91 96633 72361

Suresh-Shetty

Sadashiva. M

Mobile: +91 98451 08342

Venkatesh

Mobile: +91 90081 77227